Algemene voorwaarden

I.       ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Toepasbaarheid

1.1     Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding tussen Heavy Handling bvba ("Heavy Handling", "verhuurder"), en de Klant - Huurder uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verhuurvoorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden (hierna "huurovereenkomst" genoemd).

1.2     Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Verhuurvoorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden zullen de Bijzondere Voorwaarden voorrang hebben.

1.3     De aanvaarding van de Bijzondere Voorwaarden impliceert de volledige aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

1.4     Indien de Huurovereenkomst niet door de Klant-Huurder ondertekend werd bij de totstandkoming, dan zal de Klant-Huurder de overeenkomst ondertekend en ten laatste binnen 24 uren na ontvangst ervan terugsturen. Stuurt de Klant-Huurder binnen voormelde termijn geen ondertekende overeenkomst terug dan wordt hij door het louter gebruik van het Verhuurde Materieel vermoed de Overeenkomst te hebben aanvaard;

1.5     Heavy Handling behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen. De Klant-Huurder wordt van deze wijziging schriftelijk verwittigd. De Klant-Huurder zal de gewijzigde Overeenkomst ondertekend en ten laatste binnen de 24 uren na ontvangst ervan terugsturen. Stuurt de Klant-Huurder binnen voormelde termijn geen ondertekende gewijzigde Overeenkomst terug, dan wordt hij wederom door het louter verder gebruik van het Verhuurde Materieel vermoed de gewijzigde Overeenkomt te hebben aanvaard.

1.6     Van de Overeenkomst kan niet stilzwijgend, op welke wijze ook (o.a. een loutere gedraging), worden afgeweken. Elke van Heavy Handling uitgaande tolerantie naar of afwijking van deze Overeenkomst kan niet worden aanzien als een definitieve wijziging van deze Overeenkomst.

Artikel 2 Offertes en bestellingen

2.1     Offertes zijn kosteloos en zijn dertig (30) kalenderdagen geldig. Zij gelden voor het geheel en zijn ondeelbaar. Offertes betreffen slechts een voorstel van Heavy Handling en binden Heavy Handling niet, ook niet na aanvaarding door de Klant. Enkel de schriftelijke aanvaarding door Heavy Handling doet de Overeenkomst ontstaan.

2.2     Heavy Handling gaat ervan uit dat de informatie, tekeningen en overige door de Klant verstrekte gegevens correct zijn en gebruikt deze als basis voor zijn offerte.

2.3     Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten en overige aanduidingen van machines en onderdelen, prijslijsten en offertes van Heavy Handling hetzij in zijn catalogi of op zijn website of demonstratiemodellen zijn weliswaar zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en gelden slechts ten titel van vrijblijvende inlichting.

Artikel 3 Voorwerp

3.1     Het voorwerp van de Overeenkomst wordt uitdrukkelijk omschreven in de Bijzondere Voorwaarden en omvat de daar uitdrukkelijk omschreven machines, toestellen, toebehoren, apparatuur, hulpstukken, onderdelen, onderhouds- en/of hersteldiensten en installatie. Het voorwerp wordt hierna aangeduid als het "Verhuurde Materieel".

3.2     De Klant is volledig aansprakelijk voor de keuze van het Verhuurde Materieel. Het Verhuurde Materieel is standaardmaterieel dat niet specifiek voor de behoeften van de Klant gecreëerd werd, of materieel dat Heavy Handling op vraag van de Klant aan door de Klant omschreven noden aanpaste. Heavy Handling heeft geen enkele aansprakelijkheid indien mocht blijken dat het Verhuurde Materieel niet aan de specifieke behoeften van de Klant beantwoordt, wanneer het Verhuurde Materieel niet aan de door de Klant omschreven noden beantwoordt.

3.3     Waar het voorwerp van de Huurovereenkomst een heftruck of wiellader betreft, wordt onder deze termen verstaan een standaardheftruck met gewone hefhoogte (3000 à 4000 mm) of wiellader en zonder bijkomende speciale uitrusting (bij voorbeeld klem, coilboom, magneet, zijverschuiver, respectievelijk hoogkiepbak, vorkenbord, lier). Voor een heftruck met speciale hefhoogte en/of bijkomende uitrusting of een wiellader met bijkomende uitrusting wordt de prijstoeslag per geval bepaald.

Artikel 4 Huurprijs

4.1     De prijs voor het Verhuurde Materieel, wordt bepaald in de Bijzondere Voorwaarden (hierna "Huurprijs" genoemd).

4.2     De Huurprijs is exclusief BTW, belastingen, heffingen en lasten. De kosten van levering of afhaling van het Verhuurde Materieel, en de kosten van verbruik (zoals brandstof), gebruik van tolwegen en eventuele montage, installatie en inbedrijfstelling c.q. ingebruikstelling (hierna de ‘Kosten' genoemd) zijn ten laste van de Klant en zullen afzonderlijk worden gefactureerd, voor zover levering plaatsvond.

4.3     Bij een Huurovereenkomst van lange termijn (d.i. 12 maanden of meer) is de Huurprijs uitgedrukt per maand. Indien de Huurovereenkomst aanvangt of een einde neemt in de loop van een maand, zal deze maand voor de berekening van de Huurprijs als een volledige maand worden beschouwd. Bij een Huurovereenkomst van korte termijn (d.i. minder dan 12 maanden) is de Huurprijs uitgedrukt per dag en/of per week en/of per maand. Indien de Huurprijs per dag is uitgedrukt en de Huurovereenkomst vangt aan of neemt een einde in de loop van een dag, zal deze dag voor de berekening van de Huurprijs als een volledige dag worden beschouwd. Is de Huurprijs echter per week of per maand uitgedrukt en vangt de Huurovereenkomst aan of neemt zij een einde in de loop van een week of maand, dan zal de Huurprijs pro rata temporis worden berekend.

4.4     Bij een Huurovereenkomst van lange termijn (d.i. 12 maanden of meer) is de Huurprijs vast gedurende het volledig eerste jaar, te rekenen vanaf de ingebruikname van het Verhuurde Materieel. Voor elke van de volgende jaren zal 35 % van het huurbedrag verhoogd of verlaagd worden naargelang de schommeling van de loonindex.

4.4.1         De loonindex is de s-parameter bekendgemaakt door Fabrimetal West-Vlaanderen.

4.4.2         De basisindex is deze van de maand van levering.

4.5     Ongeacht of het een Huurovereenkomst van korte dan wel lange termijn betreft, geldt de Huurprijs voor een gebruik van het Verhuurde Materieel gedurende het in de Bijzondere Bepalingen vermelde maximum aantal werkuren per jaar/per week/per dag en per toestel. Voor ieder uur dat voormeld maximum overschrijdt zal Heavy Handling een bijkomende Huurprijs aanrekenen, die proportioneel wordt berekend op basis van de contractueel bepaalde Huurprijs.

4.6     Heavy Handling heeft te allen tijde het recht de stand van de urenteller op te nemen om de effectieve duurtijd van het gebruik van het Verhuurde Materieel te bepalen. Op eenvoudige vraag van Heavy Handling zal de Klant-Huurder de stand van de urenteller overmaken per fax of  e-mail.

4.7     Tarieven voor werken door onze techniekers zijn als volgt:

 • weekdagen: standaardtarief van 8u00 tot 16u30, +50% van 16u30 tot 22u00, +100% van 22u00 tot 08u00
 • zaterdag: +50% van 8u00 tot 13u00, +100% van 13u00 tot 8u00
 • zondag: +100% van 8u00 tot 8u00
 • werkuren en verplaatsingstijd worden aangerekend aangevuld met een forfaitair bedrag per km verplaatsing.

4.8     De Huurprijs is ondeelbaar.

4.9     Voor de berekening van de huurprijs geldt bij een huur van  één of enkele dagen een dagtarief, vanaf 3 dagen geldt het weektarief, vanaf 3 weken geldt het maandtarief.

Artikel 5 Betaling

5.1     Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur met de op de factuur aangegeven vermelding, binnen volgende termijnen: facturen voor Verhuurd Materieel zijn betaalbaar op maximaal 30 dagen na factuurdatum. De Huurprijs en de Kosten voor Verhuurd Materieel worden door Heavy Handling per maand gefactureerd. Bij beëindiging door de Klant-Huurder en ontbinding lastens de Klant-Huurder van een Huurovereenkomst van korte termijn (d.i. minder dan 12 maanden) worden de Huurprijs en de kosten echter onmiddellijk aan de Klant-Huurder gefactureerd.

5.2     De Huurprijs, en de Kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door Heavy Handling zijn ontvangen.

5.3     In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, is, zonder waarschuwing of ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 15% per jaar op het schuldsaldo en dit tot aan de volledige betaling. Bovendien wordt zonder waarschuwing of ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15%, bij wijze van forfaitaire vergoeding, dit met een minimum van 125 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

5.4     De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

5.5     Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de Algemene Voorwaarden.

5.6     Indien de Klant bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde, blijft de Klant, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van alle verbintenissen.

Artikel 6 Retentierecht

6.1     Ingeval van wanbetaling heeft Heavy Handling een retentierecht op alle voorwerpen en documenten die hem door de Klant overhandigd werden tot aan de volledige betaling van hoofdsommen, intresten en kosten.

Artikel 7 Levering

7.1     De leveringstermijnen zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgegeven en zijn daardoor niet bindend, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

7.2     Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens Heavy Handling.

7.3     Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn neemt slechts een aanvang nadat Heavy Handling in het bezit is gesteld van alle inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de levering vereist zijn.

Artikel 8 Overmacht

8.1     In geval van overmacht van de zijde van Heavy Handling wordt de levering opgeschort zolang de toestand van overmacht Heavy Handling de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van Heavy Handling de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

8.2     Overmacht geeft de Klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking.

8.3     Onder overmacht wordt verstaan oorlog, oorlogsgevaar en oproer, bevel van de overheid, mobilisatie, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheden, wanneer de onderhouds- en/of reparatiekosten van Verhuurd Materieel voor rekening van Heavy Handling aanzienlijk hoger zijn dan wat Heavy Handling kon verwachten, wanneer een noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken of niet wordt verlengd en alle omstandigheden die buiten de wil van Heavy Handling de normale gang van zaken verstoren.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1     De gehele aansprakelijkheid van Heavy Handling tegenover de Klant (daden gesteld door of nalatigheid van zijn werknemers, agenten en/of onderaannemers inbegrepen) met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt door wat volgt.

9.2     Behoudens de schade die rechtstreeks voortvloeit uit de expliciete verbintenissen aangegaan door Heavy Handling krachtens deze Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Heavy Handling beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

9.3     Indien Heavy Handling aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met art. 9.2, kan Heavy Handling dus nooit aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Klant voor onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten.

9.4     Indien Heavy Handling aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met art. 9.2, is het maximale bedrag van zijn aansprakelijkheid in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de Koopprijs, BTW en kosten exclusief.

9.5     De Klant, die door derden aangesproken wordt ten gevolge van schade veroorzaakt door een gebrek in het Verhuurde Materieel die door de Klant aan derden in enigerlei vorm werden geleverd, is in geen geval gerechtigd om een regresvordering in te stellen tegen Heavy Handling.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1    Bij niet-betaling of niet volledige betaling van de factuur op de vervaldag bepaald in art. 5.1., heeft Heavy Handling het recht om elke nieuwe of lopende overeenkomst met de Klant op te schorten.

10.2    Onverminderd wat bepaald wordt in art. 10.1 van de Algemene Voorwaarden, heeft Heavy Handling het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat de Klant een wezenlijk deel van zijn verplichtingen niet zal nakomen ten gevolge van een ernstig tekortschieten van zijn vermogen om dat deel van zijn verplichtingen na te komen, van zijn kredietwaardigheid, dan wel van zijn gedrag bij de nakoming van de ingevolge de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen. Indien Heavy Handling de Overeenkomst opschort, moet hij de Klant onmiddellijk in kennis stellen van de opschorting.

10.3    Indien het vóór de datum van uitvoering door Heavy Handling duidelijk is dat de Klant zich schuldig zal maken aan een wezenlijke tekortkoming, heeft Heavy Handling het recht de Overeenkomst ontbonden te verklaren.

Artikel 11 Varia

11.1    De eventuele juridische nietigheid van een afzonderlijke bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

11.2    De Overeenkomst sluit iedere verdere toepassing van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant uit. Tenzij Heavy Handling ze expliciet heeft aanvaard, erkent de Klant dat zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst, ongeacht op welk ogenblik hij er Heavy Handling van in kennis stelde.

11.3    De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge afspraken, contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp, zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden, en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan.

11.4    Worden voor de toepassing van de onderhavige overeenkomsten als werkdagen beschouwd: maandag tot vrijdag, behalve indien deze dag een wettelijke feestdag in België is.

Artikel 12 Opschortende voorwaarde

12.1    Indien Heavy Handling aan de Klant krediet toestaat, wordt de Overeenkomst steeds gesloten onder opschortende voorwaarde van het bekomen van het akkoord van de kredietinstelling binnen de zestig kalenderdagen na het ontstaan van de Overeenkomst. De Klant zal de beslissing van de kredietinstelling binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de beslissing van de kredietinstelling aan Heavy Handling meedelen. Onverminderd wat bepaald werd in de Bijzondere Voorwaarden en in afwijking van art. 1.2 van de onderhavige Algemene Voorwaarden, zal de Overeenkomst op geen enkel punt uitgevoerd kunnen worden, dan na het akkoord van de kredietinstelling. Ingeval van weigering van akkoord van de kredietinstelling zal de Overeenkomst als nietig en niet-bestaande moeten worden beschouwd. De Klant heeft in dat geval geenszins recht op schadevergoeding.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1    Voor wat niet uitdrukkelijk in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden werd geregeld, verwijzen de partijen naar het Belgisch recht, dat deze Overeenkomst beheerst. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 14 Bevoegdheid

14.1    Enkel de Rechtbank die het dichtst bij de maatschappelijke zetel van Heavy Handling gelegen is, is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij Heavy Handling verkiest om het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de Klant.

II.         BEPALINGEN INZAKE HUUROVEREENKOMSTEN

Artikel 15 Huurwaarborg

15.1    Heavy Handling kan aan de Klant-Huurder bij het aangaan van de Huurovereenkomst een waarborgsom vragen. Deze wordt na de beëindiging van de Huurovereenkomst gecrediteerd op de factuur of teruggestort nadat Heavy Handling heeft vastgesteld dat het Verhuurde Materieel nog in goede staat is en de Klant-Huurder voldaan heeft aan alle verplichtingen (art. 19) en bij gebreke waaraan deze waarborgsom geheel of gedeeltelijk door Heavy Handling zal worden ingehouden.

Artikel 16 Levering van Verhuurd Materieel

16.1    Het Verhuurde Materieel wordt op de zetel van Heavy Handling ter beschikking gesteld van de Klant-Huurder. Indien de Klant-Huurder daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk verzoekt, kan het Verhuurde Materieel, op het in de Bijzondere Bepalingen aangegeven adres worden ter beschikking gesteld van de Klant-Huurder, die dienaangaande exclusief aansprakelijk is en de risico's en kosten draagt verbonden aan het transport en de levering. Heavy Handling is gerechtigd het Verhuurde Materieel af te (laten) leveren, zelfs als de Klant-Huurder niet aanwezig is. De vrachtbrief geldt als leveringsbewijs.

Artikel 17 Staat van het Verhuurd Materieel

17.1    Het Verhuurde Materieel wordt verhuurd in de staat waarin het zich bij levering bevindt. Deze staat wordt in de Bijzondere Voorwaarden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en eventueel aangevuld door beeldmateriaal, in welk geval de staat zichtbaar op het beeldmateriaal voorrang heeft op de beschrijving in de Bijzondere Voorwaarden.

17.2    Verhuurd Materieel wordt, naargelang het type, met volle brandstoftank en/of volle tank AdBlue en/of met opgeladen batterij geleverd.

17.3    De Klant-Huurder moet het Verhuurde Materieel bij ontvangst onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen en controleren op gebreken of tekorten.

17.4    Indien de Klant-Huurder, noch zijn vertegenwoordiger, aanwezig is op het ogenblik van de terbeschikkingstelling, beschikt de Klant-Huurder over een termijn van 24 uren na de levering van het Verhuurde Materieel om het Verhuurde materieel te controleren.

17.5    Aanvaarding zonder onmiddellijk protest of zonder protest binnen voormelde termijn van 24 uren na levering en ingebruikname van het Verhuurde Materieel dekt de zichtbare gebreken en ontneemt het recht aan de Klant-Huurder om zich naderhand nog te beklagen over zichtbare gebreken.

17.6    Gebreken die tijdens de huurperiode worden ontdekt, moeten per fax of e-mail ter kennis worden gebracht aan Heavy Handling.

17.7    Op het einde van de huur zal de Klant-Huurder het Verhuurde Materieel in dezelfde staat teruggeven aan Heavy Handling als in dewelke hij het Verhuurde Materieel heeft ontvangen.

17.8    Alle schade, behalve de normale slijtage, die aan het Verhuurde Materieel bij teruggave zal worden vastgesteld, zal geacht worden te zijn veroorzaakt door de Klant-Huurder en hij zal er dan ook de kosten van dragen.

Artikel 18 Onderhoud en herstelling van Verhuurd Materieel

18.1    Onderhouds- en herstellingswerken kunnen uitsluitend door Heavy Handling worden uitgevoerd.

18.2    Heavy Handling moet door de Klant-Huurder telefonisch en per fax of e-mail op de hoogte worden gebracht van het onderhoud en de herstellingen die uitgevoerd moeten worden.

18.3    Heavy Handling zal het nodige doen om in voorkomend geval zo snel mogelijk de onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren.

18.4    De Klant-Huurder zal hiertoe het Verhuurde Materieel en de nodige faciliteiten en ruimte ter beschikking stellen van Heavy Handling zodat de aangestelde(n) van Heavy Handling tijdens de normale werkuren van Heavy Handling de onderhouds- en herstellingswerken kan/kunnen uitvoeren.

18.5    Eveneens zal de Klant-Huurder de nodige afgesloten opslagruimte voorzien zodat Heavy Handling ter plaatse een reserve wisselstukken kan aanleggen. De Klant-Huurder zal de nodige verzekeringen onderschrijven voor de volledige waarde van de wisselstukken en dit vanaf de dag dat deze in de opslagruimte zijn gebracht.

18.6    Indien de onderhouds- en herstellingswerken niet ter plaatse kunnen worden uitgevoerd, zullen deze werken bij Heavy Handling worden uitgevoerd.

18.7    Indien Heavy Handling het redelijkerwijze onmogelijk acht het Verhuurde Materieel bij de Klant-Huurder te herstellen, dan is Heavy Handling niet verantwoordelijk voor alle geleden verliezen en/of verminderde productiviteit en is Heavy Handling niet verplicht vervangingsmaterieel ter beschikking te stellen van de Klant-Huurder, ongeacht de duur van de herstellingswerken.

18.8    De Klant-Huurder heeft niet het recht schadevergoeding te eisen wanneer het Verhuurde Materieel tijdelijk niet kan worden gebruikt.

18.9    Herstellingen waarvan bewezen is dat ze nodig zijn wegens de schuld van de Klant-Huurder komen ten laste van de Klant-Huurder, evenals de kleine huurherstellingen.

18.10  Herstellingswerken die ten laste komen van de Klant-Huurder worden apart gefactureerd.

18.11  Wanneer de tussenkomst van Heavy Handling voor herstelling gevraagd wordt, en dit verzoek wordt geannuleerd op een ogenblik dat het personeel van Heavy Handling reeds onderweg is, dan zullen de verloren gegane uren en de nutteloze verplaatsingskosten aan de Klant-Huurder worden gefactureerd.

18.12  Zonder uitdrukkelijk akkoord zal Heavy Handling onder geen beding verantwoordelijk zijn voor niet door Heavy Handling uitgevoerde werken.

18.13  Bij uitzonderlijk akkoord over onderhoud en/of herstellingen niet door Heavy Handling uitgevoerd, dient de Klant-Huurder of de derde die het onderhoud en/of de herstellingen uitvoert hiervoor uitsluitend oliën, filters en onderdelen te gebruiken van de fabrikant en/of volgens de eisen van de fabrikant. In dergelijk geval moeten kosten van stukken of werken voorafgaand goedgekeurd worden door Heavy Handling.

18.14  Bandenslijtage is op kost van de klant. Indien tijdens de huurperiode één of meerdere banden dienen vervangen te worden, dan moet Heavy Handling hiervan op de hoogte worden gesteld. Enkel Heavy Handling zal deze werken uitvoeren. Indien mits uitdrukkelijke goedkeuring van Heavy Handling de band(en) mag/mogen vervangen worden door de Klant-Huurder of een derde, dan moet(en) deze van hetzelfde merk en type zijn als de te vervangen band(en). Bovendien moet Heavy Handling in dergelijk geval van te voren goedkeuring geven omtrent de kostprijs van de banden en/of uit te voeren werken.

Artikel 19 Plichten van de Klant-Huurder

19.1    De Klant-Huurder verbindt er zich toe:

 • zich te houden aan de bepalingen van deze Huurovereenkomst en alle ter plaatse geldende reglementering die betrekking heeft op het bezit en het gebruik van het Verhuurde Materieel, onder andere, maar niet beperkt tot, de wettelijke vereisten betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • het Verhuurde Materieel als een goede huisvader te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming bepaald in de Bijzondere Bepalingen en de Bijzondere Verhuurvoorwaarden of, bij gebreke daarvan, volgens de normale bestemming van het Verhuurde Materieel.
 • te allen tijde alle nuttige en gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om elk schadegeval te voorkomen en om alle te zijner beschikking zijnde middelen te gebruiken om de omvang van een eventueel schadegeval te beperken
 • het Verhuurde Materieel als een normaal redelijk Klant-Huurder te onderhouden.
 • het Verhuurde Materieel dagelijks te controleren en te onderhouden. Indien dit is meegeleverd, aan de hand van de in het documentenvak van het Verhuurde Materieel meegeleverde technische controlelijst.
 • het Verhuurde Materieel inwendig en uitwendig schoon te maken, en het naleven van de eventuele voorschriften van het door Heavy Handling meegeleverde smeerschema.
 • om de banden op spanning te houden en/of te brengen en eventuele bandenreparaties te doen conform de eventueel in het documentenvak meegeleverde gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen.
 • de batterijen op peil te houden en hiervoor enkel geschikt materiaal te gebruiken. (absoluut verboden om gebruik te maken van zogenaamde "boosters" of andere batterijladers met stroompieken.
 • het Verhuurde Materieel in een overdekte en afgesloten plaats onder te brengen op de ogenblikken dat de Klant-Huurder er geen gebruik van maakt.

19.2    De Klant-Huurder mag het Verhuurde Materieel enkel ter beschikking stellen van personen die onder zijn bevoegdheid handelen en die over de nodige bekwaamheid en attesten beschikken. Deze personen, evenals de Klant-Huurder zelf, moeten houder zijn van de eventueel wettelijk vereiste bekwaamheidsbewijzen of vergunningen en dienen aan alle vereisten te beantwoorden die onder meer door de verzekeraar van het Verhuurde Materieel worden opgelegd.

19.3    De Klant-Huurder mag het Verhuurde Materieel noch geheel, noch gedeeltelijk in bewaring geven, onderverhuren, of tot zekerheid -al dan niet aan derden- overdragen, op welke wijze dan ook.

19.4    Het is de Klant-Huurder ten strengste verboden wijzigingen aan het Verhuurde Materieel aan te brengen of markeringen van het toestel te verwijderen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Heavy Handling. Alle eventuele vervangen en geïncorporeerde stukken worden van rechtswege en zonder enige vergoeding eigendom van Heavy Handling. Deze stukken en accessoires mogen in geen geval de waarde van het Verhuurde Materieel verminderen of het gebruik ervan overeenkomstig zijn bestemming belemmeren, in welk geval Heavy Handling gerechtigd is het Verhuurde Materieel uitsluitend op kosten van de Klant-Huurder in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen.

19.5    De Klant-Huurder is er als enige toe gehouden alle accessoires en documenten die Heavy Handling hem samen met het Verhuurde Materieel ter beschikking stelde, onder andere, gebruiksaanwijzing, keuringsverslagen, onderhoudsgegevens, technische controlelijst, EG Verklaring van Overeenstemming, in goede staat te bewaren. Bij verlies of beschadiging van accessoires en/of documenten, zal de Klant-Huurder op eigen kosten voor vervanging of voor de aflevering van duplicaten instaan.

19.6    De Klant-Huurder dient de gemachtigde van Heavy Handling te allen tijde vrije toegang te verlenen tot zijn gebouwen en terreinen of andere plaatsen waar het Verhuurde Materieel zich bevindt, ter inspectie of, bij beëindiging van de overeenkomst, afhaling van het Verhuurde Materieel, indien de partijen daarin hebben voorzien.

19.7    Het is ten strengste verboden om het Verhuurde Materieel aan te wenden voor het transport van brandbare, ontplofbare, en/of corrosieve goederen, om met het Verhuurde Materieel deel te nemen aan wedstrijden en/of testritten en om het Verhuurde Materieel een ander voertuig te laten duwen, trekken, of wegslepen.

19.8    Het Verhuurde Materieel mag niet gebruikt worden voor rijexamens, behoudens indien dit, na uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek door de Klant-Huurder, voorafgaand en schriftelijk werd toegestaan door Heavy Handling.

19.9    De Klant-Huurder zal Heavy Handling onmiddellijk verwittigen indien het Verhuurde Materieel defect of beschadigd is. De Klant-Huurder zal Heavy Handling eveneens alle nodige aanduidingen verschaffen.

Artikel 20 Verzekering van het Verhuurde Materieel

20.1    De Klant-Huurder dient zich voor de gehele duur van de Huurovereenkomst te verzekeren voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade aan personen en goederen ten gevolge van het gebruik of het bezit van het Verhuurde Materieel.

20.2    De Klant-Huurder zal bovendien het Verhuurde Materieel zelf verzekeren tegen materiële schade, hetzij door brand, diefstal, ontvreemding, vandalisme, verlies, machinebreuk, aanrijding en dergelijke meer die gehele of gedeeltelijke beschadiging of vernietiging van het Verhuurde Materieel als gevolg hebben, en dit voor de volledige waarde en bij een door Heavy Handling erkende maatschappij. Het verzekeringscontract moet bedingen dat Heavy Handling de begunstigde is van de bij een schadegeval uitgekeerde vergoeding en ook dat de verzekeringsmaatschappij er zich toe verbindt Heavy Handling voor iedere oorzaak van ophouding of schorsing van verzekering kennis te geven. De Klant-Huurder dient een kopie van de door hem ondertekende polis en een bewijs van betaling van de premie over te maken aan Heavy Handling indien deze laatste daarom verzoekt.

20.3   Het Verhuurde Materieel mag niet in gebruik worden genomen op een ander adres dan dat vermeld in de Bijzondere Bepalingen. Het Verhuurde Materieel mag niet op de openbare weg worden gebruikt, tenzij met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Heavy Handling, die in dat geval de daartoe benodigde documenten bezorgt. Indien het Verhuurde Materieel op de openbare weg wordt gebruikt, zal de Klant-Huurder daartoe, op zijn kosten, een verzekering onderschrijven.

Artikel 21 Rechten van Heavy Handling

21.1    Heavy Handling heeft het recht het Verhuurde Materieel te allen tijde geheel of gedeeltelijk door gelijksoortig materieel te vervangen.

21.2    Heavy Handling heeft het recht om de uitoefening van gelijk welke verbintenis die uit de Huurovereenkomst voortvloeit op te schorten, indien de Klant-Huurder zelf of een met deze verbonden vennootschap in gebreke blijft enige verbintenis uit hoofde van deze of enige andere Overeenkomst (hetzij Koopovereenkomst, hetzij Huurovereenkomst) die hij met Heavy Handling heeft gesloten, uit te voeren.

21.3    Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, heeft Heavy Handling te allen tijde het recht de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De Huurovereenkomst blijft dan voor het overige onverminderd van toepassing.

Artikel 22 Eigendom van Verhuurd Materieel

22.1    Heavy Handling is uitsluitend eigenaar van het Verhuurde Materieel.

22.2    De Klant-Huurder verbindt er zich toe het eigendomsplaatje dat hem ter beschikking wordt gesteld, goed zichtbaar aan het Verhuurde Materieel vast te hechten en erover te waken dat dit niet beschadigd, weggenomen of bedekt wordt.

22.3    De Klant-Huurder dient Heavy Handling onmiddellijk per aangetekende brief en per fax of e-mail te verwittigen van elk relevant feit dat de eigendom of het gebruik van het Verhuurde Materieel in het gedrang kan brengen. Dit is onder meer het geval wanneer het Verhuurde Materieel volledig of gedeeltelijk gestolen, beschadigd of opgeëist wordt of technisch defect is; wanneer het bij een schadegeval met lichamelijke of materiële schade betrokken is; wanneer een derde geheel of gedeeltelijk beslag legt of bewarende maatregelen treft m.b.t. het Verhuurde Materieel.

22.4    In dergelijk geval zal de Klant-Huurder de instrumenterende gerechtsdeurwaarder of de beslagleggende partij of enige andere betrokken derde onmiddellijk schriftelijk kennis geven van het feit dat het Verhuurde Materieel eigendom is van Heavy Handling.

22.5    Indien de Klant-Huurder geen eigenaar is van het gebouw of het terrein waarin het Verhuurde Materieel staat of als hij ophoudt eigenaar te zijn, zal hij de eigenaar of nieuwe eigenaar van het gebouw of het terrein per aangetekende brief op de hoogte stellen van het feit dat het Verhuurde Materieel niet zijn eigendom is.

22.6    Heavy Handling kan op elk ogenblik voorlegging vragen van beide voormelde kennisgevingen.

22.7    De Klant-Huurder zal alle nadelige gevolgen dragen die zouden kunnen voortvloeien voor Heavy Handling wegens het niet of laattijdig naleven  van de in Artikel 22 vermelde meldingsplicht.

Artikel 23 Subrogatie

23.1    De Klant-Huurder machtigt Heavy Handling ertoe om, op kosten van de Klant-Huurder, alle handelingen die volgen uit de toegebrachte schade aan het Verhuurde Materieel, zelf te (laten) stellen en eventuele schadevergoedingen zelf te innen. De Klant-Huurder cedeert derhalve nu reeds al zijn rechten tegenover derden die verantwoordelijk zijn voor de aan het Verhuurde Materieel aangebrachte schade.

Artikel 24 Duur van de huurovereenkomst

24.1    De Huurovereenkomst wordt gesloten voor de duur aangegeven in de Bijzondere Bepalingen.

24.2    Een Huurovereenkomst van lange termijn (d.i. 12 maanden of meer) wordt voor een bepaalde duur aangegaan, terwijl een Huurovereenkomst voor korte termijn (d.i. minder dan 12 maanden) voor onbepaalde duur wordt aangegaan.

24.3    In geval in de Bijzondere Bepalingen een bepaalde duur is voorzien, neemt de overeenkomst een aanvang op de dag van de terbeschikkingstelling van het Verhuurde Materieel op de zetel van Heavy Handling, conform art. 16 van de Algemene Voorwaarden, en neemt de overeenkomst een einde op de dag van het verstrijken van de Huurovereenkomst.

24.4    De Partijen zullen zich niet op stilzwijgende verlenging of hernieuwing kunnen beroepen.

24.5    In geval het Verhuurde Materieel evenwel door de Klant-Huurder op de contractuele einddatum van de overeenkomst niet wordt teruggegeven aan Heavy Handling, zal de Huurprijs bij wijze van gebruiksvergoeding verder worden aangerekend tot de dag dat het Verhuurde Materieel effectief door de Klant-Huurder wordt teruggegeven op de zetel van Heavy Handling.

24.6    In geval in de Bijzondere Bepalingen geen bepaalde duur is voorzien geldt de overeenkomst van onbepaalde duur. In dit geval neemt de overeenkomst een aanvang op de dag van de terbeschikkingstelling van het Verhuurde Materieel op de zetel van Heavy Handling, conform art. 16 van de Algemene Voorwaarden, en neemt de overeenkomst een einde op de dag na de afmelding bij fax of e-mail door de Klant-Huurder. Heavy Handling zal na voormelde dag aan de Klant-Huurder dan ook geen Huurprijs meer aanrekenen. Evenwel blijft het risico m.b.t. het Verhuurde Materieel bij de Klant-Huurder tot het ogenblik van de effectieve teruggave aan of effectieve terugname door Heavy Handling. Heavy Handling verbindt er zich toe om het Verhuurde Materieel, voor zover dit aldus door de Klant-Huurder werd gevraagd, binnen de 8 werkdagen na de afmelding terug te nemen bij de Klant-Huurder.

24.7    Heavy Handling kan de Huurovereenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigen per aangetekende brief, en zonder dat de Klant-Huurder recht heeft op schadevergoeding:

 • bij ernstige schade aan het Verhuurde Materieel
 • bij diefstal of verlies van het Verhuurde Materieel
 • wanneer de onderhouds- en/of reparatiekosten welke krachtens deze of enige andere Huurovereenkomst voor rekening van Heavy Handling zijn een aanzienlijk ongunstiger verloop hebben dan Heavy Handling bij het aangaan van de Huurovereenkomst redelijkerwijze kon verwachten
 • indien de Klant-Huurder de verplichtingen die voortvloeien uit de Huurovereenkomst niet respecteert

24.8    Heavy Handling behoudt zich het recht voor om de Huurovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de Klant-Huurder in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, uitstel van betaling, kennelijk onvermogen van de Klant-Huurder, ontbinding, in vereffeningstelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in moeilijkheden, verkoop, overdracht, vestiging in een ander land, inpandgeving, inbreng in een vennootschap van zijn handelsfonds of zijn uitrusting door de Klant-Huurder, alsook wanneer een Klant-Huurder niet tijdig een wissel accepteert, alsook bij onbekwaamheid of overlijden indien de Klant-Huurder een natuurlijke persoon is.

24.9    Wanneer een Huurovereenkomst van lange termijn (d.i. 12 maanden of meer) wordt verbroken door de Klant-Huurder of wordt ontbonden lastens de Klant-Huurder verbindt de Klant-Huurder zich er toe om binnen de 8 dagen een verbrekingsvergoeding te betalen, bepaald in overeenstemming met art. 24.11.

24.10  Wanneer een Huurovereenkomst van korte termijn (d.i. minder dan 12 maanden) wordt ontbonden lastens de Klant-Huurder, verbindt de Klant-Huurder zich er toe om binnen de acht (8) dagen een verbrekingsvergoeding te betalen, bepaald in overeenstemming met art. 24.11.

24.11  Indien de Huurovereenkomst bij toepassing van deze paragraaf wordt beëindigd, zal Heavy Handling bovendien recht hebben op schadevergoeding en/of verbrekingsvergoeding ten laste van de Klant-Huurder, die forfaitair wordt bepaald enerzijds voor een Huurovereenkomst van lange termijn op 35 % van de Huurprijs voor de nog niet verlopen periode, met een minimumbedrag gelijk aan de Huurprijs over vier maanden, en anderzijds voor een Huurovereenkomst van korte termijn op 50% van de Huurprijs voor de nog niet verlopen periode, onverminderd het recht voor Heavy Handling om een grotere schadevergoeding te vorderen indien de reële schade groter is.

24.12  Stopzetting van het huurcontract door de Klant-Huurder wordt per fax of per e-mail aan Heavy Handling medegedeeld.

Artikel 25 Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid van de Klant-Huurder

25.1    De Klant-Huurder draagt de risico's en verantwoordelijkheid van het Verhuurde Materieel vanaf het ogenblik dat het Verhuurde Materieel hem ter beschikking wordt gesteld op de zetel van Heavy Handling tot op het ogenblik dat het Verhuurde Materieel effectief wordt teruggegeven op de zetel van Heavy Handling.

25.2    Indien werd overeengekomen dat Heavy Handling of transporteur het Verhuurde Materieel ter beschikking van de Klant-Huurder zal stellen buiten de zetel van Heavy Handling, draagt de Klant-Huurder niettemin alle risico's en verantwoordelijkheden vanaf het ogenblik dat het Verhuurde Materieel de zetel van Heavy Handling verlaat.

25.3    De Klant-Huurder staat, zonder dat deze opsomming exhaustief is, onder meer in voor: herstellingen ten gevolge van aanrijding, overbelasting, het niet op peil houden van de batterijen, onbevoegd gebruik of nalatigheid; schade aan de onderzijde van het Verhuurde Materieel, getorste of geplooide vorken of bakken, banden, glasbreuk, dak, interieur, spiegels, lichtelementen; schade ingevolge verkeerd of onvoorzichtig gebruik; schade aan persoonlijke objecten en verlies en/of beschadiging van de sleutel; schade als gevolg van verwaarlozing, poging tot diefstal, diefstal, poging tot inbraak, inbraak of vandalisme; schade door een exclusieve fout en/of het opzettelijk toebrengen van schade; boetes of andere heffingen opgelegd wegens feiten of gebeurtenissen, welke tijdens de huurperiode met betrekking tot het Verhuurde Materieel hebben plaatsgevonden.

25.4    De Klant-Huurder is eveneens aansprakelijk voor de stoffelijke en lichamelijke schade, die door het gebruik van het Verhuurde Materieel aangebracht wordt aan derden, aan de Klant-Huurder zelf of aan personeel van de Klant-Huurder of van één van zijn aangestelden.

Artikel 26 Teruggave van het Verhuurde Materieel

26.1    De Klant-Huurder brengt het Verhuurde Materieel op eigen kosten en op de dag waarop de Huurovereenkomst een einde neemt, uiterlijk om 17 uur, terug naar de zetel van Heavy Handling. De Klant-Huurder kan Heavy Handling verzoeken het Verhuurde Materieel, op kosten en op risico van de Klant-Huurder, terug te komen ophalen op de plaats van de terbeschikkingstelling indien deze niet de zetel van Heavy Handling is. In dergelijk geval moet het Verhuurde Materieel onmiddelijk beschikbaar staan voor transport.

26.2    Het Verhuurde Materieel dient in perfecte staat van onderhoud, schoongemaakt, in goede werking, met volle tank diesel en/of AdBlue en/of volgeladen batterij en vergezeld van alle bijhorende documenten te worden terug bezorgd. Indien de diesel en/of AdBlue tank niet vol is bij teruggave, dan zal het tekort door Heavy Handling aangerekend worden aan de op het moment van teruggave geldende maximumprijzen. Bandenslijtage wordt proportioneel aangerekend aan de geldende prijzen voor het desbetreffende type bij teruggave.

26.3    Indien het Verhuurde Materieel laattijdig wordt terugbezorgd, wordt dit beschouwd als een verlenging van het huurcontract en wordt de corresponderende huurprijs aangerekend voor 100%.

26.4    Na beëindiging van de overeenkomst controleert Heavy Handling het Verhuurde Materieel binnen de twee weken op schade en gebreken en stelt desgevallend een schadebestek op. Indien blijkt dat het goed werd beschadigd door de Klant-Huurder zal Heavy Handling de waarborgsom geheel of gedeeltelijk inhouden of de schade terugvorderen van de Klant-Huurder. Nadat de Klant-Huurder ter kennis gebracht is van het schadebestek zal deze het recht hebben om zijn opmerkingen te laten geworden binnen de 48 uren.

III.        Algemene verkoopvoorwaarden

Alle door Heavy Handling opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Heavy Handling besteed veel zorg aan het maken van offertes, toch kan het gebeuren dat er fouten in voorkomen, in dergelijk geval kan Heavy Handling hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden. Offertes en gegeven prijzen dienen enkel ter indicatie en binden Heavy Handling geenszins. Offertes hebben enkel betrekking op de specifiek aangeboden machine en zijn niet veralgemeenbaar. Offertes zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van het desbetreffende machine. Prijsstijgingen zullen doorgerekend worden aan de klant. Leveringstermijnen kunnen niet gewaarborgd worden en het niet halen van een leveringstermijn kan voor Heavy Handling geen kosten of boetes met zich meebrengen.

algemene verkoopsvoorwaarden

klachten: complaints@heavyhandling.be 

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Vul het contactformulier volledig in en blijf zo op de hoogte van ons aanbod.